خانه / 2018 / مارس

بایگانی ماهانه: مارس 2018

قدیمی ترین کارخانھ عطرسازی جھان

ویرانه ھای قدیمی ترین کارخانه عطرسازی جھان که ۴٠٠٠ سال پیش در شھر پیرگوس (شمال قبرس، زادگاه آفرودیت) وجود داشته و بر اثر زلزله ای به زیر خاک فرورفته بود در سال ٢٠٠۵ توسط باستان شناسان کشف شد. مطالعات باستان شناسی نشان داده است زمانی که زلزله آمد (در سال …

ادامه نوشته »